Vad är IPT?

  • IPT är en evidensbaserad, strukturerad korttidsterapi som rekommenderas av Socialstyrelsen.
  • Den utgår ifrån hur relationer påverkar den psykiska hälsan och vice versa, hur psykisk ohälsa påverkar relationer.
  • Fokus är mänskliga relationer och de konflikter, förändringar och förluster dessa innehåller.
  • Målet i behandlingen är att lindra dina symtom och lösa de sociala och interpersonella problem i pågående relationer som kan kopplas till starten och vidmakthållandet av dina nuvarande symtom.
  • Genom att förbättra dina kommunikationsfärdigheter lär du dig att bättre uttrycka dina förväntningar i relationer och känslor vid konflikter eller besvikelser.
  • Du får lära dig att bygga upp och mer effektivt använda ett positivt, stödjande socialt nätverk.

När används IPT?

IPT kan användas vid depression orsakade av:

  • Komplicerad sorg – en avgörande förlust i form av dödsfall som ej sörjts och resulterar i att man blir deprimerad, distanserar sig och inte kan relatera som tidigare.
  • Interpersonella konflikter – när du och åtminstone en viktig person i ditt liv har oförenliga och outtalade förväntningar i er relation. Det kan vara en konflikt där den ena parten angriper den andra, men det kan också finnas missförstånd som är orsakade av otydlig kommunikation. Då blir konflikterna ofta fastlåsta, upprepade och svårlösta.
  • Interpersonella rollförändringar – omständigheter i livet som innebär stora förändringar, t.ex. separation, arbetslöshet, sjukdom och föräldraskap. Oftast upplevs förändringen som en förlust. I terapin arbetar vi på att stödja dig i att släppa den gamla rollen och acceptera den nya.
  • Interpersonella svårigheter – ensamhet och social isolering – när du har svårt att ta initiativ till eller bibehålla sociala kontakter och har få eller inga vänner. I terapin arbetar vi med att ge dig stöd i att utveckla nuvarande relationer och skapa nya genom att förbättra sociala och kommunikativa färdigheter för att öka självkänslan i sociala sammanhang.

Hur används IPT?

Vi kommer att arbetar utifrån valt fokusområde för att åstadkomma positiva förändringar. Från vecka till vecka ringar vi in faktorer i de pågående relationerna som mildrar respektive försämrar din sinnesstämning. Du får lära sig uppmärksamma de känslomässiga reaktioner som relationsproblem orsakar: vad gör dig ledsen? arg? besviken? orolig? och vad försämrar depressionen?

Ditt sätt att kommunicera utforskas och tydliggörs i en kommunikationsanalys som görs tillsammans med mig.  Nya sätt att kommunicera övas via rollspel. Du uppmuntras att pröva de nyvunna kunskaperna i dina pågående relationer.

Behandlingen sker en gång i veckan under cirka 16 veckor/tillfällen.

Pris: 45 min 900 kr.
Avbokning senare än 24 timmar debiteras med hela avgiften.